Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

ginsty
20:25
4710 dd7e
Reposted fromkrzysk krzysk viaExfeletes Exfeletes
20:24
9401 0dba 500

February 20 2017

20:41
9845 2209
Claude Monet, Arm of the Seine near Giverny in the Fog (1897)
Reposted fromrousmadder rousmadder viamaardhund maardhund
ginsty
20:25
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viaoll oll
20:16

Lovers by Maud Chalard

Maud Chalard invite au rêve. Elle nous emporte dans son univers poétique fait d’aventures, de voyages, de forêt, de nature et d’amour

Maud_Chalard_Lovers_02

Maud_Chalard_Lovers_03

Maud_Chalard_Lovers_04

Maud_Chalard_Lovers_05

Maud_Chalard_Lovers_06

Maud_Chalard_Lovers_07

Maud_Chalard_Lovers_08

Maud_Chalard_Lovers_09

Maud_Chalard_Lovers_09a

Maud_Chalard_Lovers_10

Maud_Chalard_Lovers_11

Maud_Chalard_Lovers_12

Maud_Chalard_Lovers_13a

Maud_Chalard_Lovers_14

Maud_Chalard_Lovers_15

Reposted fromtheGRID theGRID viaajri ajri
ginsty
11:26
0741 191a
11:23
7829 5052
Reposted fromLittleJack LittleJack viawiks wiks

February 19 2017

ginsty
22:16
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
20:57
7708 4615
Reposted fromLittleJack LittleJack
ginsty
20:11
Reposted fromDennkost Dennkost viaHanoi Hanoi
ginsty
20:01
19:59
9513 d2c5
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viasarazation sarazation

February 18 2017

19:48
9684 ea7c
Reposted fromrousmadder rousmadder viaszydera szydera
ginsty
19:32
Reposted fromiblameyou iblameyou
ginsty
12:42
ginsty
12:27
0264 b29b 500
Reposted fromleniwabula leniwabula viaskillzmcfly skillzmcfly
12:20
4848 2d3a 500
Reposted fromunco unco viacoffeebitch coffeebitch
11:55

February 17 2017

ginsty
18:48

Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów 'fachowca', dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.

— Waldemar Łysiak
Reposted fromyourtitle yourtitle viazouza zouza
18:45
5341 96f3 500

tenonder:

A Short Film About Killing (1988), Krzysztof Kieślowski.

Reposted fromLittleJack LittleJack viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl