Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

15:25

March 27 2017

09:25
9594 8e76 500
Reposted fromidiod idiod viaanabee anabee

March 25 2017

ginsty
21:29
1296 b655 500
Reposted fromNajada Najada viatazniebieskimi tazniebieskimi
20:32
1148 3fe8 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
20:30
1107 4353

axl-loves-izzy:

Salem and I cry alot

Reposted fromLittleJack LittleJack
ginsty
17:14
ginsty
17:13
ginsty
17:01

NOW.

Reposted frompannakojot pannakojot viahormeza hormeza
ginsty
16:59
Dlaczego chodzę po górach?
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje:

na tych którym nie trzeba tego tłumaczyć i na tych którzy nigdy tego nie zrozumieją.
— Piotr Pustelnik
Reposted fromstylte stylte vianaiwna naiwna
16:50
1534 f420
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viahormeza hormeza
08:27
What a beautiful feeling is when someone tells you I wish I knew you earlier
ocheano
ginsty
08:27
6225 19d1
Reposted fromkrzysk krzysk

March 24 2017

ginsty
20:43
ginsty
20:28
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viakomplikacja komplikacja
ginsty
18:44
8304 9c07 500
modus operandi
Reposted fromgravediggan gravediggan viagoszko goszko

March 23 2017

20:09
3113 0ce3 500

hirohamada:

What keeps my heart awake is colorful silence.
Claude Monet
Reposted fromerial erial viahormeza hormeza

March 21 2017

14:08
8920 0d54 500
Reposted fromerial erial viaasylopath asylopath
11:36
4300 71b8

I enjoy reading to you ..

thinking those 4 years of latin .. ~are~ cumming in handy

chuckling softly

11:34
3342 f537 500
Reposted fromerial erial viagrawklasy grawklasy
ginsty
10:59
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viawujcioBat wujcioBat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl